51.
Score 60.0%
2 days ago
52.

Tela circle icon theme

Full Icon Themes by vinceliuice
24 comments
Score 82.1%
2 days ago
53.

Inverse icon theme

Full Icon Themes by yeyushengfan258
24 comments
Score 82.0%
Plings: 1
Jun 01 2020
54.

Reversal icon theme

Full Icon Themes by yeyushengfan258
49 comments
Score 86.5%
Plings: 1
Jun 01 2020
55.
Score 50.0%
Jun 01 2020
56.
Score 87.4%
Jun 01 2020
57.
Score 80.9%
Jun 01 2020
58.

Dragon icons 0.1

Full Icon Themes by nesuko
Score 50.0%
Jun 01 2020
59.

Venta 0.2

GTK3 Themes by darkomarko42
1 comment
Score 60.0%
Jun 01 2020
60.

Simply Circles Icons 20200601

Full Icon Themes by ju1464
65 comments
Score 86.3%
Jun 01 2020